Steel-Run 2023 mam Joss den Hellen

Steel-Run 2023 mam Joss den Hellen

Steel-Run 2023 mam Joss den Hellen

| LU | Den Daniel Moutinho aka Joss den Hellen huet um Steel-Run Déifferdeng fir Stëmmung🎉 gesuergt an ass souguer gelaf.😮

| FR | Daniel Moutinho aka Joss den Hellen a créé une ambiance🎉 au Steel-Run Differdange et a même couru.😮

| EN | Daniel Moutinho aka Joss den Hellen has set the mood🎉 at Steel-Run Differdange and he even ran.😮

 

#differenttogether #jossdenhellen #steelrun #märsistol #steelrundifferdange
youtube