Mir sangen together mam Joss | Chrëschtdag-Editioun🎄

Mir sangen together mam Joss | Chrëschtdag-Editioun🎄

Mir sangen together mam Joss | Chrëschtdag-Editioun🎄

| LU | Äre Liblingskomiker, den Daniel Moutinho aka Joss den Hellen, séngt Chrëschtlidder mat Iech. Wat ass Äert Liblingslidd?  🎅✨🎄

| FR | Votre humoriste préféré, Daniel Moutinho aka Joss den Hellen, chante avec vous les chansons de Noël. Quelle est votre chanson préférée ? 🎅✨🎄

| EN | Your favorite comedian, Daniel Moutinho aka Joss den Hellen, sings Christmas songs with you. What is your favorite song ? 🎅✨🎄

#differenttogether #mirsangentogether #jossdenhellen #chrëschtdag
youtube